Customer Service

מחלקת שירות הלקוחות שלנו ערוכה וזמינה לתת לכם את השירות המקצועי ביותר ולענות על כל שאלה או צורך של לקוחותינו

מדיניות החזרה ודרכי ביטול

1. משתמש שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות מכוחו.

2. ביטול הזמנה ע"י משתמש לפני קבלתה אצל המשתמש

2.1. כל עוד לא סופקה ההזמנה למשתמש ועד תיאום המשלוח, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בדרכים המפורטות להלן:

2.1.1.1. בע"פ לשירות לקוחות בטלפון: 03-6828430 בימים א' עד ה', בין השעות 09:00-17:00.

2.1.1.2. בדוא"ל - [email protected].

2.1.1.3. בדואר רשום לכתובת משרדינו - דרך בן צבי 84 ת"א (נא לציין "לידי שירות לקוחות" וכן מספר עסקה).

2.1.1.4. כן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר.

2.2. בוטלה ההזמנה החברה תחזיר למשתמש, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל המשתמש

3.1. סופקה ההזמנה למשתמש, רשאי המשתמש לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, בכל אחת מהדרכים המפורטות לעיל. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

3.2. החברה תחזיר למשתמש, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה), בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

4. בעת ביטול עסקה בשל פגם או אי התאמה, שאושרו על ידי החברה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, לא ייגבו דמי ביטול וכספו של המשתמש יוחזר לו תוך 14 ימים ממועד הודעת הביטול.

5. ביחס לצרכן שהוא עולה חדש, אדם עם מוגבלות ואזרח ותיק רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה, מיום קבלת ההזמנה אצל המשתמש או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק, לפי העניין, לפי המאוחר, בכפוף להצגת תעודה מתאימה.

6. במקרה של ביטול עסקה שבוצעה בגיפט קארד או בתו החבר לא יינתן החזר כספי, והביטול יתבצע אך ורק באמצעות קבלת שובר זיכוי.

7. במקרה של ביטול המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובלא שנעשה בו כל שימוש וכשתווית המחיר על המוצר.